UK vs. Akron

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

UK vs. Akron

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

UK vs. Louisville

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

UK @ Louisville

Iceland Sports Complex 1701 UPS Dr., Louisville, KY

UK vs. Ohio

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

UK vs. Ohio

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

UK @ Michigan

Yost Ice Arena 1116 S State St, Ann Arbor, MI

UK @ Michigan

Yost Ice Arena 1116 S State St, Ann Arbor, MI